I.Kademe Yardımcı Antrenörlük Eğitimleri 27 Kasım – 09 Aralık 2017 Tarihleri Arasında Ankara Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Düzenlenecektir

I. Kademe Yardımcı Antrenörlük eğitimleri 27 Kasım – 09 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde düzenlenecektir. Temel eğitimler 27 Kasım-03 Aralık tarihlerinde düzenlenecektir. Branşlar başvuru yoğunluğuna göre belirlenecektir. (Branş havuz çalışmaları ilk hafta ki programda 04 Aralık tarihinde, ikinci hafta ki programda 9 Aralık tarihinde ODTÜ Kapalı Yüzme Havuzunda yapılacak, teorik eğitimleri Gazi Üniversitesinde devam edecektir.)

 • Paletli Yüzme (04-08 ARALIK 2017)
 • Sualtı Ragbisi (04-08 ARALIK 2017)
 • Serbest Dalış (04-08 ARALIK 2017)
 • Zıpkınla Balıkavı (09-13 ARALIK 2017)
 • Sualtı Hokeyi (09-13 ARALIK 2017)

Not: Aynı tarihlerde düzenlenecek olan branşlardan sadece biri tercih edilebilecektir.

ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR

 1. Milli sporcular istisna olmak üzere; en az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
 2. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı olmamak,
 3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis ya da altı aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,
 4. (Değişik:28.09.2017 -Tal/1. md.) En az on sekiz yaşını doldurmuş olmak koşulu ile ilgili branşın özelliğine göre Federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
 5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak. Ancak, başvurunun fazla olması durumunda yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının sualtı sporları ile ilgili dallarından mezun olmak, diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az beş yıl lisanslı sporcu olmak  öncelik nedenidir.

GEREKLİ BELGELER       

 1. Öğrenim belgesi ( Alındığı yerden aslı gibidir onaylı diploma veya öğrenci belgesi )
 2. Vesikalık Fotoğraf ( 4 Adet )
 3. Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı ( Aslı )
 4. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak “cezası yoktur” belgesi (aslı),
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 6. Sağlık Raporu (aslı),
 7. Kurs Katılım Formu,
 8. Kurs ücreti ödeme dekontu veya kredi kartı ödeme formu,

VAKIFBANK / IBAN NO:TR 93 0001 5001 5800 7294 7191 44

BASVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 • Yukarıda belirlenen gerekli belgeler 10 Kasım 2017 tarihi mesai bitimine kadar Federasyonumuz İstanbul Ofisi adresinde olacak şekilde kargo yolu ile iletilmesinin sağlanması gerekmektedir.

BAŞVURU KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

 • Eğitime başvuracak olan adayların Antrenör Kursu Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak muafiyeti söz konusu olduğu belge (Madde-21’e göre antrenör belgesi, BESYO diploması gibi), ödeme dekontu ve istenen diğer evraklar ile birlikte dosyalarını 10 Kasım 2017 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar Federasyonumuz İstanbul Ofisine kargo yolu ile iletilmesini sağlamaları gerekmektedir. Eğitim tarihinde elden herhangi bir evrak teslim alınmayacaktır. Eksik evrak gönderen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • Kurs katılım ücreti 500 Türk Lirası’dır.
 • Belirlenen 500 Türk Lirası kurs ücreti temel teorik dersler ve bir tek branşa ait dersleri kapsamaktadır. İkinci branş eğitimi için 250 Türk Lirası katılım ücreti belirlenmiştir.
 • Katılım ücreti tüm katılımcılardan alınmakta olup, tüm eğitimi kapsamaktadır. Muafiyet sadece ilgili dersleri kapsamakta, ayrıca ücret muafiyeti sağlamamaktadır.
 • İlk hafta ki programda 04 Aralık tarihinde, ikinci hafta ki programda 9 Aralık tarihinde yapılacak olan Branş havuz çalışması ve ön elemesine katılacak olan adayların her branşın kendine özgü tüm spor malzemeleri ile eksiksiz olarak ODTÜ Kapalı Yüzme Havuzunda hazır bulunması gerekmektedir.
 • TSSF Antrenör Eğitim Talimatı Madde-17 (1)’de “a) Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü, uygulamalı ya da hem yazılı, hem de sözlü yapılır. Sınavlar ilgili dersin eğitmenince değerlendirilir.”denilmektedir.

Bu kapsamda Adayların yetkinliği olduğu branşta eğitici ve öğretici olabilmesi için yeterlilik sınavları yapılacak, branş becerileri değerlendirilecektir. Bu kapsamda branş yeterlilik sınavları uygulamalı olarak yapılarak yapılan tespitler sonrasında öğreticilerin branş öğretim tekniklerinin geliştirilmesi için eğitime devamı sağlanacaktır. Uygulamalı yeterlilik sınavlarında başarısız olan adaylar kursa devam edemeyecek, kurs ücreti iadesi yapılamayacaktır.

 • Eğitime katılacak olan Antrenör adayının mevzuatta ve duyurularda belirtilen koşulları kabul ederek eğitime katıldığı değerlendirilecektir.
 • Antrenörlük belgesi almaya hak kazanan antrenörler, 105 Türk Lirası antrenör kart ve diploma ücretini kurs bitiminde sonuçların duyurulması ile Federasyonumuza yapacaktır.
 • Başvurunun fazla olması durumunda kursa kabul edilecek kursiyerler TSSF Antrenör Eğitim Kurulunca belirlenecektir.
 1. İlgili branşta milli sporcu olmak,
 2. Üniversitelerin Beden ve Spor Eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının sualtı sporları ile ilgili dallarından ihtisas yada seçmeli ders mezunu olmak,
 3. Diğer üniversite veya yüksekokullardan mezun olmak,
 4. İlgili branşta en az 3 ( üç ) yıl lisanslı sporcu olmak,

Bu şartlara haiz olmayan adaylar için Antrenör başvurusu yapacağı branşla ilgili antrenör eğitim kurulu tarafından yeterlilik elemesi yapılacaktır. Yeterlilik testlerini geçemeyen adaylar branşla ilgili derslere kabul edilmeyeceklerdir.

ÖZEL DURUMLAR

 1. Açılacak olan I.Kademe Yardımcı Antrenör Eğitimi TSSF Antrenör Eğitim talimatı Madde 2.de belirlenen branşları kapsayacak olup, 27 Kasım-03 Aralık 2017 tarihlerindeki temel teorik dersler ortak olarak yapılacaktır.
 2. Belirlenen branşların; özel antrenman bilgisi, spor dalı teknik taktik ve spor dalı oyun kuralları dersleri ortak yapılan temel teorik derslerin bitiminden sonraki haftalarda TSSF tarafından belirlenen tarihlerde yapılacaktır.
 3. BESYO mezunu kursiyerler TSSF antrenör eğitim talimatı gereğince belirlenen teorik derslerden muaftır.
 4. Geçmiş tarihlerde GSGM eğitim dairesince ve diğer Federasyonların açmış olduğu antrenör kurslarına katılanlar ve başarılı olanlar bu durumu belgelemeleri halinde TSSF antrenörlük talimatında belirtildiği şekilde temel derslerden muaf tutulurlar.
 5. TSSF “Antrenörlük Eğitim Talimatı Madde 20” gereği yapılacak denklik başvuruları kurs kapsamı dışında tutulacaktır.
 6. TSSF “Antrenörlük Eğitim Talimatı Madde 20”ye göre denklik için dilekçe ile yapılacak başvurular TSSF antrenör eğitim kurulunca değerlendirilecektir.

NOT: Temel Antrenör Eğitimi en az 10 kişi ile, branş eğitimleri ise en az 8 kişi ile açılabilecektir. Branşlar başvuru talebine göre belirlenecektir.

 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Hakkında