I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMLERİ 19 KASIM-05 ARALIK 2018 TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA DÜZENLENECEKTİR

I.Kademe Yardımcı Antrenörlük Eğitimleri 19-25 Kasım 2018 tarihlerinde, branş eğitimlerinin 26 Kasım-05 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Burhan Felek Kamp Eğitim Merkezinde düzenlenecektir.

 • Serbest Dalış (26-30 Kasım 2018)
 • Paletli Yüzme (26-30 Kasım 2018)
 • Sualtı Ragbisi (26-30 Kasım 2018)
 • Sualtı Hokeyi (01-05 Aralık 2018)
 • Zıpkınla Balıkavı (01-05 Aralık 2018)

Not: Aynı tarihlerde düzenlenecek olan branşlardan sadece biri tercih edilebilecektir.

ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR

 1. Milli sporcular istisna olmak üzere; en az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
 2. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı olmamak,
 3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis ya da altı aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,
 4. (Değişik:28.09.2017 -Tal/1. md.) En az on sekiz yaşını doldurmuş olmak koşulu ile ilgili branşın özelliğine göre Federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
 5. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak. Ancak, başvurunun fazla olması durumunda yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının sualtı sporları ile ilgili dallarından mezun olmak, diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az beş yıl lisanslı sporcu olmak  öncelik nedenidir.

BAŞVURU, KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

 1. YENİ!

Antrenör Kursuna katılacak olanların 15 Kasım 2018 tarihi mesai bitimine kadar E-Devlet üzerinden ön kayıtlarını yapmaları ve kayıt işlemi sonunda verilecek referans numarası ile Halkbankası‘na giderek kurs ücretini (her bir branş başvurusu için 600 Türk Lirası) Banka içerisinden verilen Referans numarasını kullanarak yatırmaları gerekmektedir. Kurs ücreti yatırılmadan sistem üzerinden kayıt gerçekleşmeyecektir.

https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi

E-Devletten Nasıl Başvuru Yapılır? tıklayınız.

Sistem üzerinden işlemlerini tamamlayan Antrenörler Kursu Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak ödeme dekontu ve istenen diğer evraklar ile birlikte dosyalarını 15 Kasım 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Federasyonumuz İstanbul Ofisi adresinde olacak şekilde kargo yolu ile iletilmesini sağlamaları gerekmektedir. 15 Kasım 2018 mesai bitimine kadar yeterli başvuru olmaması durumunda kurs açılmayacaktır. Kurs başvuru sürecini eksiksiz tamamlayan katılımcıların listesi www.tssf.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

 1. Antrenörlük belgesi almaya hak kazanan antrenörler, Federasyonumuza ayrıca başvurarak 130 Türk Lirası antrenörlük kart ve diploma ücretini ilgili hesaba yatıracaklardır.
 2. Branş havuz çalışması için Antrenörlerin her branşın kendine özgü tüm spor malzemeleri ile eksiksiz olarak kurs yöneticisi tarafından bildirilecek uygulama gününde hazır bulundurması gerekmektedir.
KURSA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
 1. Başvuru formu için Tıklayınız.
 2. 4 adet vesikalık Fotoğraf (4,5×6 cm, orijinal fotoğraf)
 3. Diploma veya mezuniyet belgesi.(Federasyonca, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilmiş olmalıdır.)
 4. Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı)
 5. Sağlık raporu (hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından) – (aslı)
 6. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
 7. Nüfus cüzdanı Fotokopisi

NOT: Temel Antrenör Eğitimi en az 10 kişi ile, branş eğitimleri en az 5 kişi ile açılabilecektir. Branşlar başvuru talebine göre belirlenecektir.

BAŞVURU KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ 

 • Eğitime başvuracak olan adayların Antrenör Kursu Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak muafiyeti söz konusu olduğu belge (Madde-21’e göre antrenör belgesi, BESYO diploması gibi), ödeme dekontu ve istenen diğer evraklar ile birlikte dosyalarını 15 Kasım 2018 tarihi Perşembe günü mesai bitimine kadar Federasyonumuz İstanbul Ofisine kargo yolu ile iletilmesini sağlamaları gerekmektedir. Eğitim tarihinde elden herhangi bir evrak teslim alınmayacaktır. Eksik evrak gönderen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • Katılım ücreti tüm katılımcılardan alınmakta olup, tüm eğitimi kapsamaktadır. Muafiyet sadece ilgili dersleri kapsamakta, ayrıca ücret muafiyeti sağlamamaktadır.
 • Branş eğitimlerinin ilk hafta ki programda 26 Kasım tarihinde, ikinci hafta ki programda 1 Aralık tarihinde yapılacak olan Branş havuz çalışması ve ön elemesine katılacak olan adayların her branşın kendine özgü tüm spor malzemeleri ile eksiksiz olarak Burhan Felek Yüzme Havuzunda hazır bulunması gerekmektedir.
 • TSSF Antrenör Eğitim Talimatı Madde-17 (1)’de “a) Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü, uygulamalı ya da hem yazılı, hem de sözlü yapılır. Sınavlar ilgili dersin eğitmenince değerlendirilir.”denilmektedir.

Bu kapsamda Adayların yetkinliği olduğu branşta eğitici ve öğretici olabilmesi için yeterlilik sınavları yapılacak, branş becerileri değerlendirilecektir. Bu kapsamda branş yeterlilik sınavları uygulamalı olarak yapılarak yapılan tespitler sonrasında öğreticilerin branş öğretim tekniklerinin geliştirilmesi için eğitime devamı sağlanacaktır. Uygulamalı yeterlilik sınavlarında başarısız olan adaylar kursa devam edemeyecek, kurs ücreti iadesi yapılamayacaktır.

 • Eğitime katılacak olan Antrenör adayının mevzuatta ve duyurularda belirtilen koşulları kabul ederek eğitime katıldığı değerlendirilecektir.
 • Başvurunun fazla olması durumunda kursa kabul edilecek kursiyerler TSSF Antrenör Eğitim Kurulunca belirlenecektir.
 1. İlgili branşta milli sporcu olmak,
 2. Üniversitelerin Beden ve Spor Eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının sualtı sporları ile ilgili dallarından ihtisas yada seçmeli ders mezunu olmak,
 3. Diğer üniversite veya yüksekokullardan mezun olmak,
 4. İlgili branşta en az 3 ( üç ) yıl lisanslı sporcu olmak,

Bu şartlara haiz olmayan adaylar için Antrenör başvurusu yapacağı branşla ilgili antrenör eğitim kurulu tarafından yeterlilik elemesi yapılacaktır. Yeterlilik testlerini geçemeyen adaylar branşla ilgili derslere kabul edilmeyeceklerdir.

ÖZEL DURUMLAR

 1. Açılacak olan I.Kademe Yardımcı Antrenör Eğitimi TSSF Antrenör Eğitim talimatı Madde 2.de belirlenen branşları kapsayacak olup, 19-25 Kasım 2018 tarihlerindeki temel teorik dersler ortak olarak yapılacaktır.
 2. Belirlenen branşların; özel antrenman bilgisi, spor dalı teknik taktik ve spor dalı oyun kuralları dersleri ortak yapılan temel teorik derslerin bitiminden sonraki haftalarda TSSF tarafından belirlenen tarihlerde yapılacaktır.
 3. BESYO mezunu kursiyerler TSSF antrenör eğitim talimatı gereğince belirlenen temel derslerden muaftır.
 4. Geçmiş tarihlerde GSGM eğitim dairesince ve diğer Federasyonların açmış olduğu antrenör kurslarına katılanlar ve başarılı olanlar bu durumu belgelemeleri halinde TSSF antrenörlük talimatında belirtildiği şekilde temel derslerden muaf tutulurlar.
 5. TSSF “Antrenörlük Eğitim Talimatı Madde 20” gereği yapılacak denklik başvuruları kurs kapsamı dışında tutulacaktır.
 6. TSSF “Antrenörlük Eğitim Talimatı Madde 20”ye göre denklik için dilekçe ile yapılacak başvurular TSSF antrenör eğitim kurulunca değerlendirilecektir.

NOT: Temel Antrenör Eğitimi en az 10 kişi ile, branş eğitimleri ise en az 5 kişi ile açılabilecektir. Branşlar başvuru talebine göre belirlenecektir.

Hakkında TSSF ADMIN