TSSF Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

TÜRK MEDENİ KANUNU, DERNEKLER KANUNU, 3289 SAYILI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü  ve diğer mevzuat kapsamında tüzel kişi  sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü lisanslama,vize, kamp, yarışma vs. federasyon faaliyetlerinde ve kayıtlamada kullanılmak; Kulüp, merkez, eğitmen, cankurtaran, dalıcı, yetkili, idareci, antrenör, sporcu, veli, vasi, temsilci, spor elemanı, üye, kurul üyesi vs. federasyon ile ilgili kişilerin bilgilerini tespit için kimlik, adres, telefon, eposta, fotoğraf, banka iban bilgisi ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü  ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; federasyon görev ve yetkisi alanındaki konuları gerçekleştirme, bilimsel ve akademik çalışmalarda şartlarına göre kullanımının sağlamaktır.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu 3289 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere federasyonun üyesi olduğu uluslararası üst birlikler;  Spor otoritesi olan veri talep edebilecek kamu tüzel kişileri ve özel statülü tüzel kişilikler ( Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi vb.); Federasyon Yönetim,  Denetim ve Disiplin Kurulu üyesi, federasyon yasal temsilcileri,  federasyon il temsilcileri; Federasyon faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum ve kuruluşlar, sponsorlarımız ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

Federasyon merkezi, il temsilcilikleri, İrtibat büroları, komisyon, komite ve kurul toplantı mahalleri ile federasyon faaliyet mahalleri, federasyon stand ve resepsiyonları,  internet sitesi, e-posta, faks, mobil site ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Federasyona  başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini temin için federasyonumuzca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.  Mevzuat gereğince, federasyonumuzun kayıt ve belgeleri, 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında, kişisel verileriniz yukarıda açıklanan hukuki sebepler hariç, federasyonumuz tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Yukarıda ki bilgilendirmeyi aldım okudum imzaladım.

Tarih :

Adı Soyadı :

İmza :