TSSF Hakem Talimatnamesi

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU

HAKEM TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 –
(1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun onaylamış olduğu resmi ve özel tüm yarışmaları yönetecek hakemlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 –(1) Bu Talimat, resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümüne, Merkez Hakem Kurulu, İl ve İlçe Hakem Kurulları ile Hakem Eğitim Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına, hakem kategorilerine, hakem olabilme şartlarına, hakemlerin görevlerine, terfi ve cezalandırılmalarına, hizmet içi kurs ve seminerlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı  Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 3/4/2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 –
(1) Bu Talimatta geçen;

a) CMAS: Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonunu
b) Disiplin Kurulu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Kurulunu,
c) Disiplin Talimatı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Talimatını,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) HEK: Hakem Eğitim Kurulunu,
g) İHK: İl ve İlçe Hakem Kurulunu,
ğ) İl Müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,
h) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ı) İl Temsilcisi: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisini,
i) MHK: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Merkez Hakem Kurulunu,
j) Spor Dalı: Donanımlı dalış, sualtı görüntüleme, sualtında hedef vurma, navigasyon, cankurtarma ve ilkyardım, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, su kayağı, serbest dalış ve zıpkınla balıkavı sporlarını,
k) TSSF: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu,
l) Uluslararası Federasyon: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun üyesi olduğu uluslararası Federasyon, Konfederasyon ve Birlikleri,
m) Yönetim Kurulu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ KISIM
MHK’nun Kuruluşu, Görev Süresi, Üyeliğin Sona Ermesi, Üye Olma Şartları, Toplantıları, Kararların Alınışı, Görev ve Yetkileri

Merkez hakem kurulunun kuruluşu
Madde 5 – (1) MHK, Federasyon Başkanının önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile kurulur. MHK, en az 5 en fazla 7 üyeden oluşur. Federasyon Başkanı, kurul üyelerinden birini MHK başkanı olarak atar.

(2) MHK’nın başkan veya üyelerinden birinin üyeliğinin son bulması halinde aynı yöntemle atama yapılır. MHK başkan ve üyeleri Federasyon Başkanı’nın önerisiyle ve Yönetim Kurulu kararıyla görevden alınabilir ve yeni bir kurul oluşturulabilir.

(3) MHK’nın tüm sekretarya hizmetleri, TSSF’nin Genel Sekreterliği’ne bağlı ilgili birimler ile işbirliği içinde yürütülür.

Merkez hakem kurulunun görev süresi ve üyeliğin sona ermesi
Madde 6 – (1) Merkez Hakem Kurulu’nun görev süresi, Federasyon Başkanının görev suresi kadardır ve görevinden ayrılması ile kendiliğinden sona erer. Yeni Kurul seçilinceye kadar eski kurul görevini sürdürür.
(2) MHK üyeliği;
a) Üyenin istifa etmesi, çıkarılması ya da üyeliğini sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, ölüm, hastalık veya rahatsızlığının olduğunu dilekçe ve ekinde sunacağı doktor raporu ile MHK’na bildirmesi,
b) MHK tarafından kabul edilen geçerli bir mazeret beyan etmeden üst üste iki toplantıya katılmaması,
c) Bu Talimatın 7. maddesinde belirtilen MHK üyelerinde aranacak şartlardan birinin kaybedilmesi veya yine bu Talimatın “Hakem Lisansının İptali” ile ilgili 32. maddesine yönelik ceza alması halinde,
d) Federasyon Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile, son bulur.

Merkez hakem kurulu üyelerinde aranacak şartlar
Madde 7 –(1) Merkez Hakem Kurulu üyesi olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) 30 yaşından büyük olmak,
c) En az ulusal hakem olmak,
d) (Değişik fıkra: 13.11.2015 Tal./1a madde) En az lise mezunu olmak,
e) (Değişik fıkra: 13.11.2015 Tal./1b maddesiyle, madde metninden çıkarılarak yürürlükten kaldırıldı)
f) (Değişik fıkra: 13.11.2015 Tal./1a madde) Görevini yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,
g) 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatına göre son üç yıl içerisinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,
ğ) Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş veya bir defada iki yıl yada toplamda üç yıl süre ile askıya alınmamış olmak veya ödenmemiş para cezası bulunmamak,
h) Bu Talimatta adı geçen “Spor Dalı” tanımında yer alan branşlarda faaliyet gösteren kulüplerde yöneticilik, eğitmenlik ve antrenörlük yapmamak,
ı) Faal sporcu olmamak,
i) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

Merkez hakem kurulunun toplantıları ve kararların alınışı
Madde 8 —(1) Federasyon Başkanı veya MHK başkanı, MHK’yi gerektiği zaman toplantıya çağırabilir. MHK, bir yılda en az üç defa toplanmak zorundadır. Federasyon Başkanı gerektiğinde toplantılara başkanlık eder.

(2) MHK, kurul başkanının başkanlığında en az dört üyenin katılımıyla toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır, oyların eşit olması halinde kurul başkanının oyu iki oy sayılır. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. Üyeler faaliyetlerinden dolayı MHK başkanına karşı sorumludurlar.

Merkez hakem kurulunun görev ve yetkileri
Madde 9 —
(1) Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Uluslararası Federasyonların hakem ve yarışma kuralları ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından onaylanan her türlü değişiklik ve yorumları, konu ile ilgili yayınları takip ederek en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak.
b) Uluslararası Federasyonların veya yabancı ülkelerin sualtı sporları federasyonlarının düzenleyeceği yarışma ve seminerlere katılacak hakem veya hakemleri, ilgili kurullarla işbirliği yaparak belirlemek ve Federasyon Başkanlığının onayına sunmak,
c) Yurt içinde yapılacak hakem kursu ve seminerlerinde öğreticilik yapabilecek, yabancı hakem ve gözlemci çağrılmasını Federasyon Başkanlığının onayına sunmak,
ç) Hakem, eğitim semineri ve sınavlarını düzenlemek ve sınav sonuçlarını değerlendirmek, başarılı olanları tespit ederek lisanslarının verilmesiyle ve lisansları vize etmekle ilgili işlemleri yaparak, Federasyon Başkanlığının onayına sunmak,
d) Hakemlerin terfilerini karara bağlamak ve Federasyon Başkanlığının onayına sunmak,
e) Ulusal hakemlerden başarılı görülenlerin belgelerini hazırlayarak, uluslararası hakem olabilmeleri için uluslararası Federasyona gönderilmek üzere Federasyon Başkanlığına sunmak,
f) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak,
g) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri denetlemek ve değerlendirmek,
ğ) Hakemlere, yönettikleri yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyelerde bulunmak,
h) Hakemlerin, yarışmalarda giyeceği kıyafetlerini, kokartlarını belirlemek ve Federasyon Başkanlığının onayına sunmak,
ı) Hakemlerin, Federasyonun kabul ettiği kıyafet ve kokartlar ile yarışmaları yönetmelerini sağlamak,
i) Federasyonca düzenlenen resmi veya özel yarışmalarda görevlendirilecek başhakem ve hakemlerin listesini hazırlayarak Federasyon Başkanlığının onayına sunmak,
j) Federasyonun Disiplin Talimatına göre suç sayılan davranışta bulunan hakemleri Disiplin Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyon Başkanlığının onayına sunmak,
k) Hakemlerin kişisel dosyalarını ve sicil kayıtlarını tutmak,
l) Hakem lisansını iptal etmek üzere Federasyon Başkanlığının onayına sunmak,
m) İHK’nun il faaliyetleri kapsamındaki bütün resmi ve Federasyon tarafından onaylanmış özel yarışmalarda görev alacak hakemleri belirlemek,
n) Bu Talimat ve Federasyon Başkanı tarafından verilen görev ve talimatları yapmak ve uygulamak.

İKİNCİ KISIM
İl ve İlçe Hakem Kurulları ile Hakem Eğitim Kurulunun Kuruluşu, Görev süresi, Üye Olma Şartları, Toplantıları, Kararların Alınışı, Görev ve Yetkileri

İl ve ilçe hakem kurullarının kuruluşu

Madde 10 – (1) İl ve İlçe hakem kurulu, aday hakemler dışında lisanslı hakem sayısı en az 10 olan illerde oluşur.

(2) İHK, 5 (beş)  üyeden oluşur, Kurul üyeleri İl Temsilcisi’nin önerisi, MHK’nun uygun görüşü ve Federasyon Başkanı’nın onayı ile atanır. Üyeler kendi aralarında bir başkan ve sekreter seçer, il temsilcisi asbaşkan olarak gerekli gördüğü hallerde kurul toplantılarına katılır.

İl ve ilçe hakem kurulu üyelerinde aranacak şartlar

Madde 11 –(1)İl Hakem Kurulu üyesi olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) En az il hakemi derecesinde 2 yıl hakemlik yapmış olmak,
ç) 25 yaşını bitirmiş olmak,
d) Spor kulüplerinin yöneticisi, antrenörü ve faal sporcusu olmamak,
e) Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş veya bir defada iki yıl yada toplamda üç yıl süre ile askıya alınmamış olmak veya ödenmemiş para cezası bulunmamak,
f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

Kurulun toplanması, görev dağılımı, yetki ve sorumlukları

Madde 12 –(1) (1) İl Temsilcisi, aynı zamanda İHK’nun asbaşkanıdır. İHK, yılda en az bir kez toplanır. Ayrıca İl Temsilcisi gerekli gördüğü zaman kurulu toplantıya çağırabilir. MHK üyeleri gerek gördüğü durumlarda İHK toplantılarına katılabilir.

(2) Kararlar oy çokluğu ile alınır; oyların eşitliği halinde asbaşkanın oyu iki (2) oy olarak sayılır. Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. MHK gerekli gördüğü hallerde İHK’nun karar defterini denetler eksiklik varsa yazılı olarak uyarır.

(3) İHK asbaşkanı ilk toplantıda üyeler arasından bir başkan vekili ve bir sekreter

ataması yapar. Ayrıca üyeler arasında Eğitim ve Sosyal İşler konularından sorumlu ve yetkili olacakları belirleyebilir. Üyeler faaliyetlerinden dolayı İHK asbaşkanına karşı sorumludur. Asbaşkan gerekli gördüğü durumlarda üyeler arasında görev değişikliği yapabilir veya ek görevler verebilir.

(4) İHK’nun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.
a) İl faaliyetleri kapsamındaki bütün resmi ve Federasyon tarafından onaylanmış özel yarışmalarda görev alacak hakemleri MHK’na önermek,
b) İlinde kayıtlı hakemleri denetlemek ve sicillerini tutmak,
c) İlindeki hakemlerin birlik ve beraberliklerini sağlamak, teknik ve teorik bilgilerini arttırmak için Eğitim Kurulu’nca onaylanmış kurs, eğitim seminerleri ve sosyal faaliyetler düzenlemek,
ç) Hakem gereksinimini karşılamak için Aday Hakem kursları açılması konusunda TSSF’na başvurmak, Merkez Hakem Kurulunun görevlendireceği Hakem Eğitmenleri ile bu kursları açmak, kursları bitiren aday hakemlere havuzda yarış denemeleri yaptırmak,
d) İl faaliyetlerinde meydana gelen Uluslararası kuralların uygulanışı ile ilgili uyuşmazlıklar hakkında birinci derecede karar vermek,
e) Bu Talimat hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri yarışma yönetmekten yasaklamak ve gerektiğinde lisanlarının iptali için nedenleri ile birlikte Merkez Hakem Kurulu’na bildirmek,
f) İl ve Ulusal hakem derecesine yükselebilecek hakemleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek,
g) Merkez Hakem Kurulu tarafından yetki verilen yarışmalara hakem ve gözlemci tayin etmek.

İl ve ilçe hakem kurulunun görev süresi ve üyeliğin sona ermesi
Madde 13– (1) İl ve ilçe hakem kurulunun görev süresi, Federasyon Başkanının görev suresi kadardır ve görevinden ayrılması ile kendiliğinden sona erer. Yeni Kurul seçilinceye kadar eski kurul görevini sürdürür.
(2) İHK üyeliği;
a) Üyenin istifa etmesi, çıkarılması ya da üyeliğini sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, hastalık veya rahatsızlığının olduğunu dilekçe ve ekinde sunacağı doktor raporu ile MHK’na bildirmesi,
b) İHK tarafından kabul edilen geçerli bir mazeret beyan etmeden üst üste iki toplantıya katılmaması,
c) Bu Talimatın 11. maddesinde belirtilen İHK üyelerinde aranacak şartlardan birinin kaybedilmesi veya yine bu Talimatın “Hakem Lisansının İptali” ile ilgili 32. maddesine yönelik ceza alması halinde,
d) Federasyon Başkanı’nın kararı ile, son bulur.

Hakem eğitim kurulunun kuruluşu

Madde 14–(1) Hakem Eğitim Kurulu, MHK’nun önerisi ve Federasyon Başkanının onayı ile oluşturulur. En az 5 en fazla 7 kişiden oluşur. MHK Başkanı aynı zamanda HEK’na da başkanlık eder.

(2) Kurul üyelerinden birinin görevden ayrılması halinde aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Hakem Eğitim Kurulu MHK Başkanı’nın önerisiyle ve Merkez Hakem Kurulu kararı ve Federasyon Başkanının onayı ile görevden alınabilir ve yeni bir kurul oluşturabilir.

Hakem eğitim kurulunun görev süresi

Madde 15– (1) Hakem Eğitim Kurulunun görev süresi MHK ’nun görev süresi kadardır, HEK’nun görev süresini tamamlaması veya istifa etmesi ile kendiliğinden sona erer. Yeni Kurul seçilinceye kadar eski kurul görevini sürdürür.
(2) HEK üyeliği;
a) Üyenin istifa etmesi, çıkarılması yada üyeliğini sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, hastalık veya rahatsızlığının olduğunu dilekçe ve ekinde sunacağı doktor raporu ile MHK’na bildirmesi,
b) Bu Talimatın 16. maddesinde belirtilen HEK üyelerinde aranacak şartlardan birinin kaybedilmesi veya yine bu Talimatın “Hakem Lisansının İptali” ile ilgili 32. maddesine yönelik ceza alması halinde,
c) MHK’nun önerisi ve Federasyon Başkanının kararı ile, son bulur.

 Hakem eğitim kurulu üyelerinde aranacak şartlar

Madde 16 – (1) HEK üyesi olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lisans mezunu olmak,
c) Ulusal veya uluslararası hakem olmak,
ç) En az 5 senelik hakem olmak,
d) En az 2 yarışmada başhakem olarak görev yapmak,
e) Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş veya bir defada iki yıl yada toplamda üç yıl süre ile askıya alınmamış olmak veya ödenmemiş para cezası bulunmamak,

Hakem eğitim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri

Madde 17 – (1) HEK’nun görev ve yetkileri şunlardır:

Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirildiğinde,
a) Hakem Eğitim Seminerlerinin eğitim ve eğitmen planlamasını yaparak MHK’nun onayına sunmak,
b) Aday Hakem Kurslarının eğitim ve eğitmen planlamasını yaparak MHK’nun onayına sunmak,
c) Eğitici şekilde video ve anlatımlı sunumlar hazırlayıp MHK’nun onayına sunmak,
ç) Müsabakalarda görev alacak su hakemlerinin performanslarını test ve takip ederek, hazırladığı raporları MHK’na sunmak,
d) Bu Talimat ve Federasyon Başkanı tarafından verilen görev ve talimatları yapmak ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİRİNCİ KISIM

Hakem Kategorileri, Hakem Olabilme Şartları, Hakem Terfileri, Hakem Eğitim Semineri

Hakem kategorileri

Madde 18 —(1) Hakem kategorileri aşağıdaki şekildedir:
a) Aday hakem,
b) İl hakemi,
c) Ulusal hakem,
ç) Uluslararası hakem.

Aday hakem

Madde 19 —(1) Aday hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) (Değişik fıkra: 13.11.2015 Tal./1d madde) 20 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük olmamak,
ç) Hakemlik yapmaya mani bir engeli olmadığını sağlık raporu ile belgelemek,
d) En az TSSF/CMAS bir yıldız dalıcı brövesine sahip olmak,
e) Aday hakemlik kursu öncesi MHK tarafından yapılacak uygulamalı havuz performans testlerinde 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olmak, (Yapılacak uygulamalı performans testleri MHK tarafından belirlenerek adaylara TSSF’nin internet sitesinde kurs başlama tarihinden en az 30 gün önce yayınlanan “Aday Hakem Kursu” duyurusunda bildirilir.)
f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
g) 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatına göre son üç yıl içerisinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,
ğ) Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş veya bir defada iki yıl yada toplamda üç yıl süre ile askıya alınmamış olmak veya ödenmemiş para cezası bulunmamak,
h) Aday hakem kursunda yapılacak yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak.

(2) Spor kulüplerinin yönetim kurullarında yönetici, antrenör veya sporcu olarak görev alanlar hakem kurslarına katılarak aday hakem olabilirler. Ancak, bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece faal hakemlik yapamazlar.

(3) Aday hakemlikte bekleme süresi en az bir yıl en fazla iki yıldır. Sürenin başlama tarihi aday hakemliğin iline tebliğ tarihidir. Bu süre sonunda terfi edemeyen hakemlerin lisansları iptal edilir.

İl hakemi

Madde 20- (1) İl hakemi olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az 1 en fazla 2 yıllık aday hakem olmak ve en az 3 yarışmada görev yapmak,
b) Aday hakem lisansı iptal edilmemiş olmak,
ç) Hakem eğitim seminerine katılarak lisansını vize ettirmiş olmak,
ç) MHK tarafından yapılacak yazılı sınav ve uygulamalı havuz performans testlerinde 100 puan üzerinden en az 75 puan alarak başarılı olmak, (Yapılacak uygulamalı performans testleri MHK tarafından belirlenerek aday hakemlere TSSF’nin internet sitesinde yayınlanan terfi sınavı duyurusunda bildirilir.)
d) MHK tarafından verilen görevleri başarıyla yerine getirmek,
e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
f) 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatına göre son üç yıl içerisinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,
g)Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş veya bir defada iki yıl yada toplamda üç yıl süre ile askıya alınmamış olmak veya ödenmemiş para cezası bulunmamak,

(2) İl hakemleri yurt içinde yapılan tüm müsabakalarda hakem olarak görev alabilirler. Başhakem yardımcılığı ve başhakemlik yapabilirler. Jüri üyesi olamazlar.

Ulusal hakem

Madde 21- (1) Ulusal hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az 2 yıllık il hakemi olmak ve 2 yarışmada başhakem olmak şartıyla en az 7 yarışmada hakem olarak görev yapmak,
b) Hakem eğitim seminerine katılarak lisansını vize ettirmiş olmak,
c) Hakem lisansı iptal edilmemiş olmak,
ç) MHK tarafından yapılacak yazılı sınav ve uygulamalı havuz performans testlerinde 100 puan üzerinden en az 80 puan alarak başarılı olmak (Yapılacak uygulamalı performans testleri MHK tarafından belirlenerek il hakemlerine TSSF’nin internet sitesinde yayınlanan terfi sınavı duyurusunda bildirilir.)
d) MHK tarafından verilen görevleri başarıyla yerine getirmek,
e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
f) 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatına göre son üç yıl içerisinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,
g) Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş veya bir defada iki yıl yada toplamda üç yıl süre ile askıya alınmamış olmak veya ödenmemiş para cezası bulunmamak.

(2) Ulusal hakemler uluslararası yarışmalar ve Federasyonun düzenlediği tüm müsabakalarda hakem olarak görev alabilirler. Başhakem yardımcılığı, başhakemlik ve jüri üyeliği yapabilirler.

Uluslararası hakem

Madde 22- (1)Uluslararası hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az 3 yıllık ulusal hakem olmak ve 4 yarışmada başhakem olmak şartıyla en az 10 yarışmada hakem olarak görev yapmak,
b) Hakem eğitim seminerine katılarak lisansını vize ettirmiş olmak,
c) Hakem lisansı iptal edilmemiş olmak,
ç) İyi derecede en az bir yabancı dil bildiğini;  Resmi Kurum ve Kuruluşlarca yapılan sınav sonuç belgeleriyle kanıtlamak veya MHK tarafından yapılacak yabancı dil seviye belirleme sınavında 100 puan üzerinden en az 80 puan almak,
d) MHK tarafından verilen görevleri başarıyla yerine getirmek,
e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
f) 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatına göre son üç yıl içerisinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,
g) Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş veya bir defada iki yıl yada toplamda üç yıl süre ile askıya alınmamış olmak veya ödenmemiş para cezası bulunmamak

(2) Uluslararası hakemler uluslararası yarışmalar ve Federasyonun düzenlediği tüm müsabakalarda görev alabilirler. Başhakem yardımcılığı, başhakemlik, jüri üyeliği ve jüri başkanlığı yapabilirler.

(3) MHK, uluslararası hakem olabileceklerin belgesini hazırlayarak Federasyon Başkanlığına sunar. Federasyon Başkanlığı, uluslararası hakem adaylarını Uluslararası Federasyona bildirir.

(4) Uluslararası hakemler, hakem eğitim seminerine katılarak lisansını vize ettirmek zorundadır.

Hakem terfileri

Madde 23-(1) Bulunduğu kategoriden bir üst kategoriye terfi etmek isteyen hakemler, TSSF Sualtı Sporları Hakem Talimatı’nın 19, 20, 21 ve 22. maddelerinde geçen, terfi etmek istedikleri kategorideki hakem olabilme şartlarını yerine getirdiklerine dair bir dilekçe ile MHK’na başvurarak açılacak terfi sınavlarına girebilirler.
(2) Sınav sonunda başarılı olan hakemlerin terfileri, MHK tarafından karara bağlanarak Federasyon Başkanının onayına sunulur. Sınav sonuçları TSSF’nin internet sitesinde duyurulur.
(3) Federasyon Başkanlığınca terfileri onaylanan hakemler MHK tarafından karar defterine kaydedilerek terfileri tescil edilir.
(4) Terfi eden hakemler lisanslarını yenilemek zorundadırlar.
(5) MHK, hakemlerin terfi etmek için gerekli koşulları yerine getirebilmelerini sağlayacak şekilde hakem görevlendirme listelerini hazırlamak zorundadır.

Hakem eğitim semineri

Madde 24 – (1) MHK, Federasyonun faaliyet programında açıkladığı yarışma tarihlerinden önce en az iki hakem eğitim semineri düzenler. Seminerde; teorik ve uygulamalı bilgiler verilir,  yarışma kurallarında değişiklikler varsa hakemler bilgilendirilir, MHK ve Federasyonun hakemler için belirlediği kurallar açıklanır.

(2) Seminere katılan hakemlerin lisansları vize edilir.

(3) Hakem eğitim seminerlerinden en az bir tanesine mazeretsiz katılmayan veya mazereti MHK tarafından uygun görülmeyen hakemler, o sezonun faaliyet programında yer alan yarışmalarda görev alamazlar.

İKİNCİ KISIM

Hakemlerin Görevlendirme Esasları, Harcırahları, Kıyafetleri

Hakemlerin görevlendirilmesi
Madde 25–
(1) Federasyonun faaliyet alanında düzenlenen tüm resmi ve özel yarışmalarda görev alacak başhakem ve hakemler Federasyon tarafından görevlendirilir. Başhakem, yarışma öncesi hakemler arasında görev dağılımı yapar. Hakem lisansına sahip aktif sporculara görev verilmez. Aktif sporculuk hayatını bıraktıktan sonra MHK’ya yazılı olarak başvurmaları halinde bir sonraki sezonda hakem eğitim seminerine katılmaları halinde hakemlik görevi alabilirler. Sualtında tüp kullanılarak yapılan müsabakalarda, hakemlik görevi verilecek hakemlerde, en az TSSF-CMAS 2 yıldız dalıcı brövesine sahip olma şartı aranır. Başhakem, verilen   görevlerini yerine getirmeyen hakemler hakkında tutanak tutarak, MHK başkanının onayı ile o yarışmadaki görevine son verebilir.

Harcırahlar

Madde 26 – (1) Federasyon faaliyet programında yer alan yarışmalarda yolluk, harcırah ve seans ücretleri, Federasyon tarafından ödenir. Hakem toplantısına veya teknik toplantıya katılmayan  hakemlere o günün seans ücreti ödenmez.

     (2) İllerde yapılan Federasyon onaylı yarışmalarda seans ücretleri Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü veya yarışmaları düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret, Genel Müdürlük tarafından resmi yarışmalar için ödenen ücretten düşük olamaz. Resmi yarışmalarda görev alacak hakemlerin ücretleri Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenen seans ücretleri üzerinden ödenir.

      (3) Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan, aday hakem kursuna katılım ücreti, hakem lisans kartı ücreti, hakem lisans vize ücreti hakemler tarafından ödenir. Hakem eğitim seminerine katılan hakemlere yol ve harcırah ödenmez. Uluslararası hakemlik başvurusu için katılım ücreti, ulaşım, konaklama, iaşe, uluslararası hakem kart bedeli başvuru yapan hakemler tarafından ödenir.

Hakem kıyafeti
Madde 27-
(1)MHK hakemlerin yarışmalarda ve seramonide giyeceği kıyafeti yarışmanın yapılacağı mevsime ve spor dalının özelliğine göre MHK tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Hakemlerin Görevleri

Hakemlerin yarışma öncesi yapması gereken görevleri
Madde 28 – (1) Hakemlerin yarışma öncesi görevleri şunlardır:
a) Başhakemin talimatı doğrultusunda uluslararası federasyon kurallarına uygun olarak müsabaka yerinin fiziki şartları, yerleşim düzeni ve teçhizatlarının yarışmayı organize edenler tarafından hazırlanmış olduğunu kontrol etmek,
b) Sporcuların giysi ve teçhizatlarının, uluslararası federasyonun ve yarışma talimatındaki kurallara uygunluğunu kontrol etmek ve uygun olmayanları bir tutanakla belirlemek,
c) Yarışmadan bir gün önce yarışma mahallinde olmak ve yapılacak hakem toplantısına ve teknik toplantıya katılmak,
ç) MHK ve başhakem tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hakemlerin yarışma sırasındaki görevleri
Madde 29– (1) Hakemlerin yarışma sırasında görevleri şunlardır:
a) Sporcuların lisanslarının yarışmaya girmesine uygun olup olmadığını kontrol etmek,
b) Yarışmaları, Federasyonca kabul edilen kıyafetle yönetmek,
c) Yarışma süresince, davranışları ile sporculara iyi örnek olmak,
ç) Organizasyonu olumsuz yönde etkileyecek hareket ve davranışlardan kaçınmak,
d) MHK ve başhakem tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
e) Yarışmaları, yarışma kurallarına uygun olarak yönetmek,
f) Başhakem tarafından belirlenen saatte verilen görev yerinde olmak,
g) Özel yarışmalarda gerektiğinde sporcunun sağlık raporunu kontrol etmek,
ğ) MHK ve başhakem tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hakemlerin yarışma sonrası görevleri

Madde 30 – (1) Hakemlerin yarışma bittikten sonraki görevleri şunlardır:
a) Yarışma sonucunu yüksek sesle duyurmak (düdük, korna, anons vs.),
b) Yarışma sonuçlarını imzalamak, antrenör ve kaptanlara imzalatmak ve hakem sekreteryasına vermek,
c) Başhakem tarafından yapılacak olan toplantıya katılmak,
ç) Başhakem, yarışma sonuçlarını ve yarışma ile ilgili raporu imzalı olarak üç çalışma günü içinde Federasyona göndermek zorundadır.
d) Yapılan kapanış seramonisine belirtilen kıyafetle katılmak.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar

Hakemlerin ceza kurullarına sevkinde uygulanacak kurallar
Madde 31–(1) Hakemlere verilecek cezalar, Disiplin Talimatına göre belirlenir. Bu Talimat ve Genel Müdürlüğün diğer mevzuat hükümleri ile uluslararası federasyonların kurallarına göre verilen görevlerini tam olarak yapmayan, bilerek eksik yapan başhakemin kararlarına gerekçe göstermeden karşı gelen, MHK tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen yada yapmayan, yarışmaların akışını bozan ve sporcuları aşağılayan, rahatsız eden, kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareketlerde bulunan, gerçek dışı rapor tanzim eden hakemler; başhakemin veya il ve ilçe hakem kurulunun durumu MHK’ya bildirmesi yada MHK’ya gelen şikayetler üzerine gereken incelemeyi yaparak suç belirlemesi halinde Disiplin Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyon Başkanlığına bildirilir.

(2) MHK, başhakem veya il hakem kurulunun raporlarına istinaden hakemlerin yarışmalarda yaptıkları hatalar nedeniyle hakemleri yazılı olarak uyarabilir.

(3) Mazeretsiz olarak seramoniye katılmayan hakemlere MHK tarafından sözlü veya yazılı uyarı yapılır.

(4) MHK başkanı veya başhakem, hakemin yarışma kurallarına uygun olarak yarışmayı yönetmemesi halinde sözlü olarak uyarır ve devam etmesi halinde yarışmadaki görevine son verir.

Hakem lisansının iptali

Madde 32-(1) Hakem lisansları aşağıda sayılan hallerde iptal edilir;
a) Hakemlikten istifa etmek,
b) Sezon içerisinde mazeretsiz olarak üç defa hakemlik görevine gelmemek,
c) (Değişik fıkra: 13.11.2015 Tal./1c madde) 65 yaşını doldurmuş olmak, (60-65 yaş arasındaki hakemlerin her yıl sağlık beyanında bulunmaları gerekmektedir.
ç) Hakem lisansını mazeretsiz üst üste üç yıl vize yaptırmamak,
d) Gerçeğe uymayan rapor düzenlemek, olayları gizlemek veya rapor vermekten kaçınmak,
e) 07/1/1993 tarihli f) 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatına göre son üç yıl içerisinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almış olmak,
f) Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmiş veya bir defada iki yıl yada toplamda üç yıl süre ile askıya alınmış olmak veya ödenmemiş para cezası bulunmak

(2) Hakem lisanslarının iptali için alınan karar, MHK karar defterine yazılır ve Federasyon Başkanı onayı üzerine ilgili hakeme tebliğ edilir.

(3) Hakem olabilme şartlarını taşımadığı hakem lisansı verildikten sonra anlaşılan hakemlerin belge ve lisansları MHK’nun teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılır.

Hakemlerin sigortalanması
Madde 33 –
(1)Uluslararası yarışmalarda görevlendirilen ve milli takım kafilesinde yer alan hakemlerin sigorta işlemleri Federasyon tarafından ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Denklik işlemi
Madde 34–
(1)Yabancı ülke federasyonlarından hakemlik lisansı alanlardan, Türkiye’de hakemlik yapmak isteyenlerin hangi kademe, derece ve kategoride hakemlik yapabileceklerine Federasyonca oluşturulacak komisyonca karar verilir.

Yurt dışındaki özel turnuvalarda hakemin görevli olması
Madde 35 –
(1) Hakemler, MHK ve Federasyondan izin almak kaydıyla yabancı ülkede düzenlenen özel turnuvalarda her türlü masrafı kendisi tarafından karşılanmak şartıyla hakem olarak görev yapabilirler.

Hakemlik görevine ara verilmesi
Madde 36 –
(1) Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyenler, il ve ilçe hakem kurullarının teşkil edildiği illerde bu birimlere,  il ve ilçe hakem kurullarının teşkil edilemediği illerde ise MHK’na yazılı olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise, doktor raporunu başvurularına eklerler. İl ve ilçe hakem kurulu, ilgili hakem hakkında görüşünü de belirterek Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu tarafından, özürleri kabul edilenlerin dışında, hakemliğe bir yıldan fazla ara verenlerin lisansları dondurulur. Tekrar göreve dönmek isterlerse, bıraktıkları kategoriden devam edebilirler.

(2) Merkez Hakem Kurulu tarafından Ceza Kuruluna sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler yarışma yönetemez ve görev yapamazlar.
Hakemlikten istifa
Madde 37 – (
1) Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe ile il ve ilçe hakem kuruluna bildirir. İl ve ilçe hakem kurulu, dilekçeyi hakemin özel dosyasına işlemek üzere Merkez Hakem Kuruluna gönderir. İl ve ilçe hakem kurulu bulunmadığı yerlerde, dilekçe Merkez Hakem Kuruluna gönderilir. Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar, o sezon müsabakalarda görev alamazlar. İstifanın tekrarı halinde lisansı MHK’nin önerisi üzerine Federasyon Başkanının onayı ile iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gözlemci, Gözlemcinin Görev ve Yetkileri, Jüri Üyeliği ve Jürinin Görev ve Yetkileri

Gözlemci
Madde 38-
(1) Gözlemci olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Görevlendirildikleri ilgili branşa ait Ulusal ve Uluslar arası kuralları bilmek,
b) En az lise mezunu olmak,
c) 30 yaşından büyük olmak,
ç) 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatına göre son üç yıl içerisinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,
d) Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş veya bir defada iki yıl yada toplamda üç yıl süre ile askıya alınmamış olmak veya ödenmemiş para cezası bulunmamak,
e) Kulüp yöneticisi, antrenör ve faal sporcu olmamak.

Gözlemcilerin görev ve yetkileri
Madde 39 –(1) Gözlemcilerin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yarışmalar sırasında, hakemlere, yarışma organizasyonuna herhangi bir şekilde karışamaz ve müdahale edemezler.
b) Yarışma sonuçlarını inceleyebilirler.
c) Hakemlerin, sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini değerlendirir ve rapor tutarlar.
ç) Yarışma öncesinde, esnasında ve sonunda; hakemlerin, sporcuların ve idarecilerin teknik ve idari yönden davranışlarını rapor ederler.
d) Yarışmaların bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içerisinde rapor düzenleyip Federasyon Başkanlığına göndermek.

Jüri üyeliği
Madde 40 –
(1) Yarışmalarda, branşlarına göre bir jüri başkanı ve yeteri sayıda jüri üyesi Federasyonca görevlendirilir. MHK Başkanı veya kurul üyelerinden biri ile müsabaka başhakemi doğal jüri üyesi olup, gerek görüldüğü taktirde ulusal veya uluslararası hakemlerde jüri üyeliği yapabilirler.

Jürinin görev ve yetkileri
Madde 41 –
(1) Jürinin görev ve yetkileri şunlardır;
a) Müsabaka yerini, yarışma sırasında kullanılacak malzeme ve aksesuarları kontrol etmek,
b) Yarışmanın CMAS kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak,
c) Hakem kararlarına yapılan itirazları dinlemek ve uluslararası yarışma kurallarına göre gereğini yapmak,
ç) Mücbir sebeplerden ötürü, başhakemin de görüşü alınarak yarışmayı geçici bir süre durdurmak veya iptal etmek,
d) Güvenlik söz konusu olduğunda ivedilikle ilgilileri uyarmak,
e) Yarışmaların bitiminden itibaren en geç yedi 7 iş günü içerisinde rapor düzenleyip Federasyona göndermek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
Madde 42 – (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde, karar alma ve yorumlama yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Tebligatlar

Madde 43- (1) Hakemlerin görevlendirilmeleri Federasyon internet sitesinde duyurulur ve hakemlerin bağlı bulunduğu il müdürlüğüne bildirilir.

(2) Duyuruda hakemlerin görevli olduğu müsabakanın yeri, tarihi, hakem teknik toplantısının tarih ve saati bulunur.

(3) Hakem kurslarının, hakem eğitim seminerlerinin ve terfi sınavlarının tarih ve yeri Federasyonun internet sitesinde duyurulur ve il müdürlüklerine bildirilir.

(4) Federasyonun internet sitesindeki duyurular tebligat hükmündedir. Hakemler tarafından herhangi bir nedenle tebligatı alamadığını bildirmeleri, göreve gitmemeleri, hakem eğitim seminerine katılmamaları için mazeret olarak kabul edilemez.

Yürürlük
Madde 44 –
(1) Bu Talimat Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 45 –
(1) Bu Talimatın hükümlerini Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Başkanı yürütür.