Türkiye sualtı sporları federasyonu II.kademe antrenör kursu

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU 
II. KADEME ANTRENÖR KURSU
II. Kademe Temel Antrenörlük eğitimleri 30 Kasım-06 Aralık 2015 tarihlerinde, branş eğitimleri 07-13 Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir. Eğitimin yapılacağı yer ve program bilahare duyurulacaktır.
 Paletli Yüzme
 Zıpkınla Balıkavı
 Sualtı Hokeyi
 Sualtı Ragbisi
 Serbest Dalış
NOT: II. Kademe Antrenör Yetiştirme kurslarında Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar Temel Eğitim programında yer alan derslerden muaf olmayıp, II.Kademe Antrenörlük belgesine sahip olanlar 4 yıl, üst kademede antrenörlük belgesine sahip olan kişiler ise 5 yıl  boyunca temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR
1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak. (milli sporcular için ilköğretim okulu mezunu olmak)
2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı olmamak.
3- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırılıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
4- En az 21 yaşını doldurmuş olmak koşulu ile TSSF spor dallarının özelliğine göre Federasyonca belirlenen yaş sınırlarına uygun olmak.
5- 07.01.1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü amatör spor dalları ceza yönetmeliğine ve federasyon disiplin talimatına göre son 3 yıl içerisinde bir defada 6 aydan fazla veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
BAŞVURU, KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ
1. Antrenörlük Kursu Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak ödeme dekontu ve istenen diğer evraklar  ile birlikte dosyalarını 25 Kasım 2015 tarihi mesai bitimine kadar  Federasyonumuz İstanbul Ofisi adresinde olacak şekilde kargo yolu ile iletilmesini sağlamaları gerekmektedir. Eğitim tarihinde elden herhangi bir evrak teslim alınmayacaktır. Eksik evrak gönderen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2. Kurs katılım ücreti 350 Türk Lirası olup, Federasyonumuzun Vakıflar Bankası 292 Kuyubaşı Şubesi  (IBAN NO: TR 93 00015 00158007294719144) no’lu banka hesabına yatırılarak dekont bilgisi başvuru dilekçesindeki ilgili yere belirtilecektir. Dekontun aslı belirtilen tarihe kadar dosya ile gönderilecektir.
3. Belirlenen 350 Türk Lirası Kurs ücreti temel teorik dersler ve bir tek branşa ait özel antrenman bilgisi, spor dalı teknik taktik ve spor dalı oyun kuralları dersleri içindir. İkinci branşın özel antrenman bilgisi, spor dalı teknik taktik ve spor dalı oyun kuralları dersleri için 150 TL ödenmesi gerekmektedir.
4. Antrenörlük belgesi almaya hak kazanan antrenörler, 90 Türk Lirası antrenörlük kart ve diploma ücretini 3. Maddede belirtilen Federasyonumuzun Banka hesabına yatıracaklardır.
KURSA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
a) Kurs katılım formu
b) 4 adet vesikalık Fotoğraf (4,5×6 cm, orijinal fotoğraf)
c) Diploma veya mezuniyet belgesi.(Federasyonca, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilmiş olmalıdır.)
d) Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı)
e) Sağlık raporu (hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından) – (aslı)
f) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
g) Nüfus cüzdanı Fotokopisi
h) 1.Kademe Yardımcı Antrenörü Belgesinin fotokopisi
i) I. kademe temel çalıştırıcı lisansına sahip ve en az bir yıl üst kademe antrenörünün yanında çalışmış olduğunu belgeleyen veya TSSF’ ce II. kademe Antrenör kursu açılıncaya kadar I. kademe yardımcı antrenör olarak ilgili spor branşında bir spor kulübünde en az bir yıl süre ile  çalışmış olduğunu belgelemek. (Kulüp antetli kağıdına, kulüp başkanı kaşe ve imzası olacak, üst kademe antrenörün ismi belirtilecek)
j) Ücret makbuzu diğer evraklarla birlikte teslim edilecektir.
NOT: Temel Antrenör Eğitimi en az 10 kişi ile, branş eğitimleri en az 5 kişi ile açılabilecektir. Branşlar başvuru talebine göre belirlenecektir.